English

Gwyliau moethus mewn iyrt yng Nghanolbarth Cymru

Mewn dyffryn rhwng bryniau tonnog Cymru, a bywyd gwyllt ym mhobman, rydyn ni o’r diwedd yn rhannu ein cyfrinach â’r rheiny sydd eisiau anturio trwy ryfeddodau cefn gwlad Cymru tra’u bod yn mwynhau profiad heddychlon heb ei ail – gwersylla moethus mewn steil.

Mewn coetir â’i flodau gwyllt sy’n estyn dros chwe erw, dyma gyfle i anturio trwy’r tiroedd o amgylch, mwynhau teithiau cerdded iachusol a’r golygfeydd ysblennydd, lle gallwch chi fod yn un â natur. Ac os ydych chi’n lwcus, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael cip ar y Barcud Coch sydd weithiau’n hedfan yn y cyffiniau.

Pan fyddwch chi’n cyrraedd, byddwn ni’n eich croesawu â the hufen cartref. Fe fyddwch chi wrth eich bodd yn aros yn y iyrtiau prydferth, pob un â’i steil ei hun, â gwely brenin mawr, dillad gwely moethus, llosgwr coed clud a golau crynedig canhwyllau, gan greu awyrgylch gwych i dreulio nosweithiau rhamantus. Hefyd, mae yna ddodrefn gardd steilus y tu allan i bob iyrt ichi eistedd a mwynhau sŵn y tân yn clecian yn eich twll tân neu fwynhau bwyta yn yr awyr agored o’ch barbeciw.

Mae llwybrau pren yn eich arwain o’ch iyrt i’r cyfleusterau moethus sy’n cynnig cegin â’r holl gyfarpar. Hefyd, yn y tair ystafell ymolchi, un ar gyfer pob iyrt, ceir cawod hynod, tyweli gwlanog moethus a gynau llofft, fel eich bod chi’n gallu mynd yn syth i ymlacio yn y sawna neu’r twb poeth.

Cyfleusterau Pwrpasol

Mae ein cyfleusterau moethus, sydd wedi’u hadeiladu’n benodol ar gyfer Y Iyrtiau Dirgel, yn cynnig pob cysur cartref, a mwy o lawer, tra’ch bod chi’n aros yma!

Cael gwybod mwy >

Cael coeden yng Nghymru wedi’i neilltuo i chi

Mae coetir llydanddail naturiol yn llunio rhan fach ond hanfodol o dirwedd Cymru. Mae coetiroedd yn lleoedd heddychlon i’w mwynhau ac yn lleoedd cyffrous i anturio trwyddyn nhw. Maen nhw’n darparu cynefinoedd i fywyd gwyllt ac maen nhw o fudd i’r amgylchedd trwy amsugno carbon, trwy leihau erydiad pridd a thrwy nifer o ffyrdd eraill.

Os byddwch chi’n dod i aros yn Y Iyrtiau Dirgel, fe fyddwn ni’n gallu plannu coeden lydanddail frodorol newydd ar eich rhan, gyda’ch enw wedi’i ysgythru ar dag copr y gellir ei osod â gwifren o amgylch brigyn i edrych yn brydferth ymhlith y dail yn y lle hyfryd hwn. Yn eich tro, fe fyddwch chi’n creu lle prydferth i genedlaethau i ddod, a byddwch chi’n gwybod y bydd eich coeden yn rhan o goetir sy’n cwtogi ar effaith negyddol newid yn yr hinsawdd.

Dedicate a tree photo