English

Gwersylla moethus mewn steil

Mae si bellach ar led bod yna wyliau gwersylla moethus i’w cael – ac rydyn ni wrthi ar hyn o bryd yn creu hynny i chi. Dyma sut i bethau ddechrau dair blynedd yn ôl:

Pan wnes i a Terry gyfarfod gyntaf, fe ddywedodd wrtha’ i gymaint roedd yn mwynhau gwersylla. Doeddwn i ddim yn wersyllwr brwd ond doeddwn i ddim eisiau ei siomi felly mi brynais anrheg Nadolig annisgwyl, sef gwyliau gwersylla moethus mewn iyrt prydferth. Wel am brofiad gwych – mor rhamantus a gwahanol. Roedden ni wrth ein bodd â phob agwedd ar y iyrt, ond roedd y cyfleusterau ar gyfer cael cawod a choginio’n anobeithiol. Felly, gwnaethon ni benderfynu, gan ein bod ni’n byw rhywle prydferth ar chwe erw, y gallen ni gynnig profiad gwersylla moethus rhyfeddol â chyfleusterau eithriadol.

Bod yn Wyrdd

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod yn rhaid i bopeth fod yn ecogyfeillgar. Felly, gan gadw hynny mewn cof, rydyn ni wedi cyflwyno’r canlynol:

Nid ydyn ni’n defnyddio unrhyw danwyddau ffosil yma; daw’r holl wres a dŵr poeth o system wresogi o ffynhonnell yn y ddaear, a phaneli solar.

Mae gennym ni system cynaeafu dŵr glaw sy’n darparu dŵr i’r toiledau a’r peiriant golchi, ac i olchi esgidiau glaw a dyfrhau y tu allan.

Daw’r holl goed tân o ffynonellau cynaliadwy ac rydyn ni’n ei ddarparu gydol eich amser yma, yn rhad ac am ddim.

Mae’r cawodydd ecogyfeillgar wedi’u cynllunio i ddefnyddio cymysgedd o aer a dŵr o’r prif gyflenwad dŵr, gan roi profiad ichi o gawod o law ond sy’n defnyddio hanner y dŵr; fe fyddwch chi wrth eich bodd â nhw.

Mae’r twb poeth hefyd yn ecogyfeillgar gan ei fod yn defnyddio system ‘Energy Smart’ sy’n golygu ei fod yn hynod effeithlon; hefyd, mae defnyddio’r system gofal dŵr ‘EverFresh’ yn golygu nad oes cymaint o angen defnyddio cemegion, sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd. Bob tro y mae dŵr y sba’n cael ei newid, rydyn ni’n gallu ailddefnyddio’r dŵr i lanhau pethau yn yr awyr agored neu i ddyfrhau (mae gennym ni ardal fawr iawn i’w dyfrhau). Hefyd, gallwn ni ailgylchu dŵr y sba i mewn i’r tanc cynaeafu dŵr glaw i dynnu dŵr trwy’r toiledau ac ati.

Rydyn ni’n annog pawb sy’n aros yma i ailgylchu, felly rydyn ni wedi darparu biniau ailgylchu mewn uned dwt iawn i’r diben y tu allan i’r gegin, fel ei bod yn gyfleus ichi.

Rydyn ni’n cynnig opsiwn ‘heb gar’ a gallwn ni drefnu i ddod i’ch cyfarfod yn Orsaf Reilffordd y Trallwng a’ch dychwelyd yno. Yna, gallwch chi ddewis anturio trwy’r ardal hon naill ai ar droed neu ar gefn beic (mae modd llogi beic oddi wrth gwmni Brooks Cycles yn y Trallwng), hwylio ar Gamlas Maldwyn neu fynd am reid ar Reilffordd Gul Llanfair. Dilynwch y ddolen hon i gael gwybod mwy am deithiau cerdded, llwybrau beicio a mwy o lawer.

Mae blychau adar a phryfed wedi’u gosod ar hyd y daith gerdded trwy’r coetir, gan ddenu a chefnogi bywyd gwyllt lleol, ac mae cannoedd o flodau’r gog hefyd wedi’u plannu ochr yn ochr â blodau gwyllt eraill.

Ein Lleoliad


Gweld Map Mwy